Postęp, Technika, Technologia, Innowacja

Z pojęciem innowacji silnie związane jest zjawisko postępu, chociaż tych pojęć nie należy utożsamiać. Postęp jest w samej swej istocie zmianą dotychczasowego stanu rzeczy na stan pod pewnymi względami lepszy. Innowacja zaś obejmuje zjawiska związane z postępem, ale nie tylko postępem techniki czy technologii lecz również postępem organizacyjnym, ekonomicznym i społecznym.

Za profesorem Zbigniewem Łuckim, który porusza kwestie używania terminów technologia, technika (pełny artykuł dostępny na stronie AGH link) wykazuje iż angielski termin technology odpowiada pojęciowo polskiemu terminowi technika.  Związku z tym postanowiliśmy przybliżyć terminy:

Technika pochodzi od greckiego technē  i oznacza „sztuka, rzemiosło”, to dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie.

Technologia pochodzi od greckich słów techne i logos (zbiór, rozum i in.) i oznacza metodę przetwarzania dóbr materialnych w dobra użyteczne a także: wiedzę o tym procesie.

Innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego wyrobu lub usługi lub  procesu lub metody marketingu lub nowej metody organizacji w działalności gospodarczej. Jest to połączenie nauki, potrzeb człowieka oraz biznesu.

Podstawowa różnica pomiędzy postępem a innowacją polega na tym, iż efekty ekonomiczne procesów innowacyjnych muszą być kwantyfikowalne na poziomie mikroekonomicznym (w przedsiębiorstwie), natomiast efekty postępu różnego typu są widoczne na poziomie makrogospodarczym (gospodarki).

Działalność określona powyższymi terminami bazuje na nauce, a konferencja ma charakter naukowa z stąd zapraszamy do prezentowania i dyskusji osiągnięć w naukowych związanych z technika, technologia oraz innowacją.